TUTKIMUS

Markkola Pirjo, Östman Ann-Catrin & Lamberg Marko (toim.) : Näkymätön sukupuoli.
Mieheyden pitkä historia. Vastapaino, 2014.
Näkymätön sukupuoli on ensimmäinen suomalainen teos, jossa mieheyden teemoja tarkastellaan pitkällä, keskiajasta lähihistoriaan ulottuvalla aikavälillä. Pitkä aikajänne paljastaa, että mieheys on eri aikoina tarkoittanut eri asioita, siihen on liitetty eri sisältöjä, ja sitä on rakennettu eri tavoin.

Henna Pirskanen: Alkoholi, isyys ja valta. Ongelmajuovat isät miesten elämäntarinoissa.
Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 53/2011. Helsinki: Väestöliitto.
Millainen on isän ja pojan suhde, kun isällä on alkoholiongelma? Millaisena isänä isä näyttäytyy pojalleen? Alkoholiongelmaisten ihmisten perheissä perheenjäsenten suhteet voivat olla jännitteisiä ja haastavia. Niihin voi liittyä kirjo erilaisia ja ristiriitaisia tunteita. Isyyteen voi myös kohdistua erilaisia odotuksia esimerkiksi läsnäolosta.

Tutkimukseen kerättiin elämäkertahaastatteluja miehiltä, joilla on elämänsä varrella ollut ongelmajuova isä. Haastatteluissa seurataan poikien tarinaa varhaisesta lapsuudesta aikuisuuteen ja nykyhetkeen. Tutkimus pureutuu uudella ja kiehtovalla tavalla näiden poikien kokemuksiin.
http://www.vaestoliitto.fi/nettikauppa/tutkimukset
/perhe/?num=1411109&upotusURI=&x198808=Select/Card

Sari Manninen: "ISO, VAHVA, ROHKEE – KAIKENLAISTA". Maskuliinisuudet, poikien valtahierarkiat ja väkivalta koulussa.
Väitöskirja, Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 2010.
Tutkimuksessa tarkastellaan poikien maskuliinisuuksien rakentumista ja hierarkkisia järjestyksiä sosiaalisissa vuorovaikutussuhteissaan koulussa. Näitä teemoja analysoidaan vallan, etnisyyden, statuksen ja erityisesti väkivallan näkökulmista hegemonisen maskuliinisuuden viitekehyksessä.

Sari Mannisen väitöstutkimus osoittaa, etteivät kaikki pojat ole kiinnostuneita miehisen ”tosipoikuuden” tavoittelusta ja toiset taas eivät korkean statuksen ryhmiin kelpaa, vaikka he siihen pääsyä tavoittelisivatkin. Ryhmään pääsyn esteenä voivat olla esimerkiksi etniset syyt tai tapa rakentaa maskuliinisuutta ryhmässä hyväksytystä poikkeavalla tavalla.

Mannisen tutkimuksesta käy ilmi, että luokan ilmapiiri muodostuu hallitsevassa asemassa olevan ryhmän mukaan. Väkivallan uhkalla ja muilla keinoilla hallitsevat ”kovikset” voivat luoda pelkovallan hallitseman ilmapiirin, joka hajottaa yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyttä puolestaan edistää asetelma, jossa ylin valta on "tavallisilla tasapainoilijoilla".
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514263590/isbn9789514263590.pdf


Arto Tiihonen: Ruumiillisista kokemuksista ja miehisyydestä.
Sosiologian väitöskirja, Masculine Body Experiences and Changing Culture of Sport. Narrative and Narrated Interpretations, 2002.
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2002/02/tiedote-2007-09-18-15-38-50-281221/

Arto Tiihonen: Miten kasvattaa 'voimakas' mies? - Mitä kaikkea tarvitaankaan siihen, että pojasta kasvaa mies, joka selviää nyky-yhteiskunnassa.
POJAT! ja päihteet -seminaari, 7.3.2012, Vantaa.
http://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_
julkaisu
/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/76444_Arto_Tiihonen.pdf

Tarja Melartin, Lauri Kuosmanen, Kirsi Riihimäki: Tosi mies ei masennu?
Suomen Lääkärilehti 3/2010, vsk 65, s. 169-173.
Miesten yleinen terveys on parantunut viime vuosikymmenten aikana, mutta nainen elää edelleen miestä pitempään. Miehet sairastuvat masennukseen harvemmin kuin naiset, mutta heidän itsemurhariskinsä on suurempi. Masennuksen tunnistaminen ja asianmukainen hoito, alkoholisoitumisen ehkäisy ja alkoholiongelmien hoito sekä somaattisiin sairauksiin liittyvän psyykkisen hädän tunnistaminen ovat tärkeitä miesten itsemurhien ehkäisemiseksi. Miehet hakevat apua terveysongelmiin eri tavoin kuin naiset, ja tämä tulisi ottaa huomioon mielenterveyden palvelujärjestelmää kehitettäessä.
http://www.laakarilehti.fi/files/lehdisto/SLL32010-melartin.pdf

Henri Huumonen: Masennus miesten kokemana. Kasvatuspsykologian pro gradu –tutkielma. Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, Oulun yliopisto. 2013.
http://herkules.oulu.fi/thesis/nbnfioulu-201311151869.pdf


Ilkka Pietilä: Mies ja terveys muutoksessa.
Luento Terveydenhoitajapäivillä 2013, Terveystieteiden yksikkö ja Gerontologian tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto, 8.2.2013.
http://www.terveydenhoitajaliitto.fi/easydata/customers/sthl/files/th-paivat2013esitykset/pietila_th-paivat_080213.pdf

Jukka Valkonen ja Olavi Lindfors: Perinteinen maskuliinisuus miesten psykoterapian haasteena. Psykoterapia (2012), 31(4), 330-34.
http://www.psykoterapia-lehti.fi/tekstit/valkonenlindfors412.htm

Kriittinen miestutkimus
Suomessa kriittisen miestutkimuksen piirissä on tehty tutkimusta miehistä muun muassa väkivallan, rock-musiikin, puolustusvoimien, isyyden ja urheilun alueilla.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kriittinen_miestutkimus

Arto Jokinen: Mies ja muutos, Kriittisen miestutkimuksen teemoja. Tamperen yliopiston julkaisuja, 1999. Kooste eri kirjoittajien miehiin liittyvistä aiheista.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68101/mies_ja_muutos_1999.pdf

Ajankohtaista
 

VUODEN TEEMA 2014
Miehen mieli

Lue lisää

Miehen mieli - kokemuksia väkivaltaa käyttäneiden miesten maailmasta
Referaatti (PDF)

Boyhood-elokuva
Kooste (PDF)